Privacy Policy

 

Mantelzorgmakelaar Breda e.o. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met

Persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

Persoonsgegevens. Mantelzorgmakelaar Breda e.o. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke

Wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met

zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Mantelzorgmakelaar Breda e.o. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

 

Persoonsgegevens van cliënten (mantelzorgers en/of zorgvragers)  worden door Mantelzorgmakelaar Breda e.o. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht met schriftelijke toestemming;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mantelzorgmakelaar Breda e.o. de volgende

persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres en huisnummer;
 • Postcode en woonplaats;
 • Gemeente;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • Werkgever;
 • Contracturen per week;
 • Relatie met cliënt;
 • Medische gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Mantelzorgmakelaar Breda e.o. opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 5 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

 

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Mantelzorgmakelaar Breda e.o. verwerkt ten

behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mantelzorgmakelaar Breda e.o. de volgende

 • persoonsgegevens van u vragen:
 • Bedrijfsnaam;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Mantelzorgmakelaar Breda e.o. opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
 • voor maximaal 5 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/

lobbycontacten en/of geïnteresseerde

 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door

Mantelzorgmakelaar Breda e.o. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mantelzorgmakelaar Breda e.o. de volgende

persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam;
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres.
 • Uw persoonsgegevens worden door Mantelzorgmakelaar Breda e.o. opgeslagen ten behoeve van
 • bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten
 • en/of geïnteresseerde.

 

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

 

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Mantelzorgmakelaar Breda e.o. verwerkt ten

behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mantelzorgmakelaar Breda e.o. de volgende

persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Mantelzorgmakelaar Breda e.o. opgeslagen ten behoeve van

bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
 • administratie voor maximaal 5 jaar.

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het aanvragen van (informatie over)regelingen (o.a. bij Gemeente, CIZ, Zorgkantoor,
 • Wijkverpleging, Zorginstellingen);
 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van communicatie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder

zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wenselijk

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met

derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wenselijke

vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Mantelzorgmakelaar Breda e.o. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het

doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende

maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Mantelzorgmakelaar Breda e.o. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; Deze back-ups zijn versleuteld
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of

een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u

verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een

andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan

voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,

dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk

erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit

is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

U kunt dit doen via:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van analytische Cookies (Google Analytics). Een Cookie is een klein

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in je browser. Wij

gebruiken deze Cookies om ervoor te zorgen dat onze website naar behoren werkt en om het gebruik

van de website te kunnen monitoren. Je kunt je afmelden voor Cookies door je browser zo in te

stellen dat deze geen Cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is

opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact

met ons op. Contactgegevens vindt u op onze contact pagina.

 

Mantelzorgmakelaar Breda e.o.